Tavola Rotonda Gruppo Patologi IG-IBD
2018
01/12/2018
01/12/2018
Firenze
1
https://www.igibd.it/assets/media/Logo P-IGIBD.jpg
https://www.igibd.it/assets/media/Tavola Rotonda Gruppo P-IGIBD_Sabato 01 dic 18.pdf